قیمت دارو

قیمت قرص ملوکسیب ۱۵م گ – سامی ساز

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 8۰210

قیمت قرص ملوکسیب ۱۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص رووستات ۴۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۷۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دپرکسین ۳۷.۵م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۲۰ م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
مکسوپرازول قرص ۴۰م گ-اس امپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۳۶۱۰۰ ریال می باشد
اپی ستام قرص ۵۰۰ م گ- لوتیراستام – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص میزوگلندین ۲۰۰م ک گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص استامینوفن ۵۰۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلی بنکلامید ۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترامادول ۱۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۱۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تیافیل ۲۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۲۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص متفورسام ۵۰۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول ۷۵ م گ-پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص کروسینا کلاله گیاه زعفرانی ۱۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول گاباپرل ۱۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۸۵۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول۱۵۰م گ-پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
گاباپرل کپسول ۳۰۰ م گ – پرگابالین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۸۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کولوفین ۱۳۵ م گ – مبورین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیتوز ۳۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیتوز ۴۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص پیتوز ۱۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
بیسوتا قرص – ۵م گ – بیزوپرولول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کوئپین قرص ۱۰۰ م گ-کوئتیاپین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
دلوکستین – کپسول ۳۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورسامقرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
متفورسامقرص ۱۰۰۰ م گ -متفورمین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کولوفین پیوسته رهش ۲۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص ملوکسیب ۱۵م گ – سامی ساز ۱۵۴۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×