قیمت قرص ونلافاکسین ۳۷.۵م گ – فارابی

قیمت قرص ونلافاکسین ۳۷.۵م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص ونلافاکسین ۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریزاتریپتان ۱۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۱۷۰۰ ریال می باشد
قرص فار سیتریزن ۱۰م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۲۲۸ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین بی دی ۴۵۷ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی۲۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۱۳۰۰ ریال می باشد
شربت فاراموکس بی دی ۴۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۳۰۰ ریال می باشد
قرص فاراموکس ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی بنزاتین ۲۰۰۰۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی بنزاتین ۴۰۰۰۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۳۰۰ ریال می باشد
شربت فارکسیم ۱۰۰م گ/۵ م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فارینات ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص فارینات ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اریترومایسین ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروفلوکساسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاریترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص سفیکسیم ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فارژزیک – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت اریترومایسین – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت آزیترومایسین ۱۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
شربت آزیترومایسین ۲۰۰ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
شربت فارمنتین ای اس ۶۴۳ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول لانسوپرازول ۱۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۴۴۸۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص ونلافاکسین ۳۷.۵م گ – فارابی ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید