قیمت دارو

قیمت قرص پروپرانولول ۲۰ م گ – روز دارو

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 8۰463

قیمت قرص پروپرانولول ۲۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
لاموتریژین قرص ۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لاموتریژین ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکسی کلروکین سولفات ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ایتراکونازول کپسول ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کوتریموکسازول قرص ۸۰/۴۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
لاموتریژین قرص ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ریسپریدون ۱ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ریسپریدون قرص ۲ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دی والپروئکس ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
کاربامازپین قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوپرولول ۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۲۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
الانزاپین قرص ۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
پروپرانولول قرص۴۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
دیکلوفناک سدیم قرص ۲۵م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
فروس سولفات قرص ۵۰م گ مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۹۹۰۰ ریال می باشد
فولیکوفر قرص مکمل – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
آسیکلوویر قرص ۴۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰ ریال می باشد
افلوکساسین قرص۲۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
افلوکساسین قرص۳۰۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آتنولول – قرص – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۵۰۰۰ ریال می باشد
سیپروفلوکساسین – قرص – ۲۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
سیپروفلوکساسین – قرص – ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب۱- ۳۰۰mg- قرص – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
مبندازول – قرص جویدنی – ۱۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
نورتریپتیلین – قرص – ۱۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نورتریپتیلین – قرص – ۲۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص – ۱۰م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص پروپرانولول ۲۰ م گ – روز دارو ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×