قیمت دارو

قیمت قرص پیتوز ۴۵ م گ – سامی ساز

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰179

قیمت قرص پیتوز ۴۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص پیتوز ۱۵ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
بیسوتا قرص – ۵م گ – بیزوپرولول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کوئپین قرص ۱۰۰ م گ-کوئتیاپین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۳۰۰۰ ریال می باشد
دلوکستین – کپسول ۳۰ م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
متفورسامقرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
متفورسامقرص ۱۰۰۰ م گ -متفورمین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کولوفین پیوسته رهش ۲۰۰م گ – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
نارکوفینیل قرص ۱۰۰م گ-مدافینیل – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
بیسوتا قرص ۲.۵ م گ – بیزوپرولول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
بیسوتا قرص ۱۰ م گ – بیزوپرولول – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۲۰۰۰ ریال می باشد
روواستات قرص ۲۰ م گ – رزوواستاتین – سامی ساز- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۹۵۰۰ ریال می باشد
پنتوس قرص ۲۰ م گ – پنتوپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پنتوس قرص ۴۰ م گ – پنتوپرازول – سامی ساز- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد
فنوفیبرات کپسول ۲۰۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرگابالین ۱۵۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
شربت انجیر فیژیتول ۲۰۰م ل – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص موتیوین ۱۰م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت انجیر فیژیتول ۱۲۰ م ل – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایولید ۶۰۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۷ع ۲۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
بست پرازول کپسول ۴۰ م گ -اس امپرازول – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
پتاسیم‌ کلراید ویال ‌۱۵% -۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۰۰۰ ریال می باشد
سدیم کلراید هیپرتونیک‌ ویال ‌۵% -۵۰ م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
دکستروزهیپرتونیک‌ ویال ‌۲۰ %-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰ ریال می باشد
دکستروزهیپرتونیک‌ ویال‌۵۰%-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم‌ سولفات‌ ویال ‌۲۰ %-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم‌ سولفات‌ ویال ‌۵۰% -۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیدوکائین محلول‌ ‌۲% با پرزرواتیو – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاریسین ۱۲۵ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قرص پیتوز ۴۵ م گ – سامی ساز ۱۸۳۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×