قیمت دارو

قیمت قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی

  0
  قیمت دارو

  قیمت قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  قرص تاواسیدال ۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دکس دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  شربت دیفن دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  داپوژیل قرص ۳۰ م گ-داپوکستین – الحاوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  ملیجنت ام قرص – لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۷۵۰۰ ریال می باشد
  ملیجنت ام قرص-لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۱۰۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۹۰۰۰ ریال می باشد
  آیروکید قطره ۱۵ م ل- فروس فومارات – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۱۳۷۰ ریال می باشد
  انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
  تری دی تری شربت ۱۲۰ م ل-کلسیم/منیزیم/زینک/ د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  زارکسا قرص ۲۰ م گ – ریواروکسابان – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۴۰۰۰ ریال می باشد
  ویتوکید شربت ۱۲۰ م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
  سوزین کپسول ۱۱۰ م گ – سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
  زیتوکید شربت – مولتی ویتامین + زینک – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۳۴۵۰ ریال می باشد
  اکسی متولون قرص ۵۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۱۰ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۱۲/۵ م گ/-متفورمین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۵ م گ/ متفورمین ۱۰۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  مبریکس کپسول ۲۰۰م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۱۸۰۰ ریال می باشد
  امپادیانس قرص ۱۰ م ک – امپاگلیفلوزین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  دمتری کید- شربت-۴م گ/۵ م ل-اندانسترون۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۳۵۰۰ ریال می باشد
  کیدو فست شربت ۳۰م گ /۵م ل- ۱۲۰م ل-فکسوفنادین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  اکسپکتورانت کدئین-الحاوی- شربت ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
  فاژی کید شربت خوراکی ۱۲۵م گ/۵م ل-۱۲۰ م ل – م – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  سوزین شربت -زینک سولفات ۲۲م گ /۵ م ل – ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
  پپتی لاک قرص جویدنی -فاموتیدین۱۰،کلسیم کربنات۸۰۰، منیزیم هیدروکسید۱۶۵ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
  دزوکید شربت ۲.۵ م گ / ۵ م ل – دس لوراتادین-۱۲۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  لیمو و عسل شربت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۷۸۶۰ ریال می باشد
  فموبرا قرص مکمل ( بارداری ) – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو