قیمت مترونیدازول قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)

قیمت مترونیدازول قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
دی والپروئکس سدیم قرص – ۵۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۱۵۰۰۰ ریال می باشد
دی والپروئکس سدیم قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۵۰/۱۲.۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۲۰۰/۵۰/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول قرص ۲۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پنتوپرازول قرص ۴۰ م گ – انتریک کوتد – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
استاپارکین قرص ۱۰۰/۲۵/۲۰۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۱۰ م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۲۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۴۰م گ – رزواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۷۸۰۰۰ ریال می باشد
لوورازید قرص لوودوپا۱۰۰م گ/بنسرازید۲۵م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۵۰۰۰ ریال می باشد
لوورازید قرص لوودوپا۲۰۰م گ/بنسرازید۵۰م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۷۰۰۰۰ ریال می باشد
رزوکل قرص ۵ م.گ رزوواستاتین – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا)- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
ریکاو – پماد – ۲۵ گ -گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۸۰۰۰ ریال می باشد
ماری گلد – پماد ۴% – کالاندولا – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
بیبی دنت – ژل دهانی – ۱۵ گ – گیاهی – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۱۰۰۰ ریال می باشد
بالمیکس-پماد گیاهی ۲۰ گرم – توسن دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
نیلفورمین – قرص ۵۰۰ م گ قوطی- متفورمین – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پیاسینیل – کپسول – ۳۰۰ م گ – مکمل – ۱۵ عددی – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۳۴۱۰۰ ریال می باشد
ویتامین ب ۱ ۳۰۰ – قرص – ۳۰۰ م گ – تیامین هیدروکلراید – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پنتونیل – کپسول انتریک کوتد بلیستر – ۲۰ م گ – پنتو – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۰۰۸۰۰ ریال می باشد
پنتونیل – کپسول انتریک کوتد بلیستر – ۴۰ م گ – پنتو – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۳۱۶۰۰ ریال می باشد
تامسولوسین – کپسول پیوسته رهش – ۰/۴ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ارلیستات – کپسول – ۱۲۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۱ع ۴۶۸۳۰۰ ریال می باشد
سیستئین ب ۶ زینک قرص – نیل فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۹۲۲۷۹/۴۵ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۲۰ م گ قوطی- پنتوپروزول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۰۱۶۰۰ ریال می باشد
پنتونیل کپسول ۴۰ م گ قوطی – پنتوپرازول – نیل فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۶۳۲۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۳۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۹۷۰۰۰ ریال می باشد
گاباپنتین کپسول ۱۰۰ م گ – نیل فارمد- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
قیمت مترونیدازول قرص – ۲۵۰ م گ – فن آوریهای نوین دارویی آتیه (فندا) ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید