قیمت محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۳۶۰ م ل – ولیان دارو

قیمت محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۳۶۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۵۲۲۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره چشمی لوتمکس – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۰۰۰۰ ریال می باشد
محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۶۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول روگام آنتی دی ایمونوگلوبولین ۳۰۰ – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لانویس ۴۰ م گ – تیوگوانین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۸۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فلومازنیل ۰.۵ م گ/۵ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مایوکولین گلنوود ۱۰م گ-بتانکول-بزرگسالان – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملادینین ۱۰م گ-متوکسالن – ولیان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال دوکسوسل ۵۰ م گ-دوکسوروبیسین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال بلئوسل ۱۵۰۰۰واحد -بلئومایسین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اورپ ۱م گ – پیموزاید – ولیان دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوبوتامین هاملن ۲۵۰ م گ-۲۰م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دوپرام ۱۰۰ م گ/۵ م ل – دوکساپرام – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اورپ فورت ۴ م گ – پیموزاید – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فرمد ۱۰۰ م گ- آیرون سوکروز ۵ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۵ع ۷۴۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمیودارون هاملن ۱۵۰ م گ/۳م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوکران ۲ م گ – کلرامبوسیل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۲۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آلکران ۲ م گ – ملفالان – ولیان دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۲۰۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل کلر – ژل غلیظ دهانی جهت شستشو بطری ۱۸۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت لانوکسین ۰.۰۵ م گ/م ل – دیگوکسین ۶۰ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص لانوکسین ۰.۲۵ م گ – دیگوکسین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیستاگون ۱۵۰ م گ – سیستامین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره رنیو مولتی پلاس ۸ م ل – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی لوتمکس ۳.۵ گ- ۰.۵% – لوتپردنول – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۷۳۰۰۰ ریال می باشد
مسنا سل -آمپول۴۰۰ م گ مسنا – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال آراسل ۱۰۰م گ-سیتارابین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال آراسل ۱۰۰۰ – – سیتارابین – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
ویال حاوی محلول آیفوسل – ۱۰۰۰ م.گ (۲۵م.ل) – آیفوسفامید – ولیان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۶۰۰۰ ریال می باشد
محلول تزریقی ونوفوندین ۶% – نیکان فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تراکوتیل – نیکان فارمد- تعداد در بسته ۵ع ۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت محلول شستشوی لنز رنیومالتی پلاس ۳۶۰ م ل – ولیان دارو ۱۷۵۲۲۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید