قیمت دارو

قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 2۰121

قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
ویال رپاکسیر ۲م گ رمی فنتانیل – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۱۹۰۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویریبیت ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۴۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۴۱۶۵۲۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق انوکسیر ۶۰۰۰ واحد – اکسیر- تعداد در بسته ۶ع ۵۱۰۸۴۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۷۹۶۰۰ ریال می باشد
قرص متاکسیر ۵۰ خط دار ۵۰ م گ متوپرولول ۳۰عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی دکس ۵۰۰م گ /۲م ل دکسپانتنول ۵ عددی – اکسیر- تعداد در بسته ۵ع ۷۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فاموتیدین ۴۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول گرانکسیر ۳م گ/۳م ل گرانیسترون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۹۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متوکاربامول ۱گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۷۱۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوکسیر ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
انسولین رگولار ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
انسولین ایزوفان (ان ‌پی ‌اچ) ۱۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین۲۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۷۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص استامینوفن کدئین ‌۳۰۰/۲۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکسی ‌بوتینین ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول اکسی پرازول ۲۰ م گ-امپرازول – اکسیر- تعداد در بسته ۱۴۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول ایندومتاسین ۲۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتامتازون – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
بتامتازون ‌ال آ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لوپیروکس ۲۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت تئوفیلین جی ۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ‌۸۰ م ‌گ/۲ م ‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رانیتیدین ۱۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت‌ سالبوتامول ۲م ‌گ‌ / ۵م‌ل‌-۱۲۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ویال رپاکسیر ۱م گ رمی فنتانیل – اکسیر ۱۲۹۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×