قیمت پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش

قیمت پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول ویتامین د ۳ – ۳۰۰۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۱۰۰۰ ریال می باشد
پماد ویتامین آ د ۳۰ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی ویتامین‌ ای ‌۱۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین ‌ب‌ ۱ ۱۰۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین ‌ب‌ کمپلکس‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۲۶۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکساسین ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکساسین ۳۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب کمپلکس ۲ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین‌ ب‌ ۶ ۴۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۹۲۴۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ‌ب ۶ ‌۱۰۰م ‌گ‌/ ۲م ‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰ م ک گ / ۱ م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ب ۱۲ ۱۰۰۰م ک گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ ویتامین‌ ث‌ ۲۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ث – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول‌ مولتی ویتامین تراپوتیک‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول‌ مولتی ویتامین ‌با مینرال‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ هیدروکلروتیازید ۵۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۱۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ هیدروکسی ‌زین‌ ۲۵ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
‌شربت هیدروکسی ‌زین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره استامینوفن – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین‌ ب‌ ۱ ۳۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ فنوباربیتال ۶۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ فنوباربیتال ۱۰۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوراتادین ۱۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوراتادین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۵۰۰ ریال می باشد
‌قرص‌ نورتریپتیلین ۱۰ م ‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص‌ نورتریپتیلین‌ ۲۵ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوزاتن ۲۵ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید