قیمت دارو

قیمت پماد ایپروئید داخل مقعدی-آنتی هموروئید ۱۵گ – داروسازی کاسپین تامین

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰123

قیمت پماد ایپروئید داخل مقعدی-آنتی هموروئید ۱۵گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شیاف ایپروئید – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تیپ ۱۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اکسی تیپ ۱۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپوستیگمین ۰.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۶۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ایپوستیگمین ۲.۵م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آتراکوریوم ۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ایندیک ۱۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بتازون – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
بتازون ال آ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سوکسینیل کولین ۵۰۰ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۵۹۵۵۰۰ ریال می باشد
ژل آکنوپال – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سودوافدرین ۳۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
ژل روکامیکس ۶۰ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ترانگزیپ ۵۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریفلوزیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دالادیک ۶۰۰م گ/۴م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم ایپانتن – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
ایپی کلومین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لوفدیک۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
پماد موپیکا ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آمپول دپادیک ۲۰۰م گ/۵م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۲۰ م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ریلاکسیمول – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول روکامیکس۲۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زپادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نیترال ۱۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریامسینولون ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۳۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد ایپروئید داخل مقعدی-آنتی هموروئید ۱۵گ – داروسازی کاسپین تامین ۷۵۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×