قیمت پماد رزماری مدیفارم موضعی ۳۰ گ – کیش مدیفارم

قیمت پماد رزماری مدیفارم موضعی ۳۰ گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول مگافن – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی مگاکورت ۰.۱% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی مگاکورت ۰.۱% – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
اپلیکاتور یکبار مصرف جهت کرم واژینال – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۶ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوئمایند ۲۵ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیمبالتین ۲۰ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۲۸ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیمبالتین ۳۰ ۳۰ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۲۸ع ۴۷۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سیمبالتین ۶۰ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کلیندافارم ۱% محلول موضعی ۶۰ م ل – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۱۵۰۰ ریال می باشد
آریفای قرص ۱۵ م گ – آریپیپرازول – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۳۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی کلیندامایسین مدیفارم – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
زینک اکساید مدیفارم-پماد-۲۵%-زینک اکساید – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
مایکومیس کپسول ۱۰۰ م گ-ایتراکونازول – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۱۵۰۰ ریال می باشد
تادالافیل قرص ۱۰ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۸ع ۵۱۹۰۰ ریال می باشد
تادالافیل قرص ۲۰ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۸ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
اریترومایسین مدیفارم ژل موضعی ۲% / ۳۰گ- اریترومایسین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۶۵۰۰ ریال می باشد
اریترومایسین ژل موضعی ۴% / ۳۰گ مدیفارم- اریترومایسین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۵۰۰ ریال می باشد
آمیوگر قرص روکش دار ۵۰ م گ – ریلوزول – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۶۹۵۰۰ ریال می باشد
وارفاگر قرص ۵ م گ – وارفارین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۱۵۰۰ ریال می باشد
باکتربای محلول موضعی ۱۰% -۳۰ م ل – پوویدون آیداین – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
زولپیدم ۵ قرص – ۵ م گ – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
کتوکونازول مدیفارم – کرم – ۲ درصد (۳۰ گ) – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۴۶۰۰۰ ریال می باشد
ترتینوئین مدیفارم- کرم – ۰/۰۵ درصد (۱۵ گ) – کیش مدیفارم- تعداد در بسته ۱ع ۶۳۶۰۰ ریال می باشد
سدیم والپروات قرص ۲۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسید فولیک ۱ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۵۰ ریال می باشد
اسید فولیک قرص ۵ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص آزیترومایسین ۲۵۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۶ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص آزیترومایسین ۵۰۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص پروپرانولول ۲۰ م گ – روز دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد رزماری مدیفارم موضعی ۳۰ گ – کیش مدیفارم ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید