قیمت دارو

قیمت پماد پی آ د ۳۰ گ – داروسازی رها

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 4۰145

قیمت پماد پی آ د ۳۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
تگاتارد قرص ۲۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص تگاتارد ۴۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی ایبوپروفن ۵% -۵۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوسالین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم درموپان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رهاکین ۵۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۴۰۰۰ ریال می باشد
پارکیسول قرص ۰.۷ م گ – پرامی پکسول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص پارکیسول ۰.۱۸ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
سالبوتامول شربت ۱۲۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی فان کلسیم، ویتامین د ۳، زینک منیزیم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی سزالین – روغن کنجد ۱۵ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلسی فان خوراکی ۲۰۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستادین-دی ۲۰۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستادین-جی ۲۰۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستادین-دی سی ۲۰۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ولدیک ۱۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم سرتول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رهافن – داروسازی رها- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل ایزوتن – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دیفن هیدرامین تزریقی ۱ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کولومب پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد
شربت پزوفان ۶۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کتروفال – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۶۰۰ ریال می باشد
آیاوت قطره چشمی – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت جینکوویتون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیوتین۵۰۰۰ م ک گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید ۱ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
قرص رابونکس مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
شربت پرگالوس ۲۴۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد پی آ د ۳۰ گ – داروسازی رها ۹۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×