قیمت دارو

قیمت ژل ایزوتن – داروسازی رها

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 11۰247

قیمت ژل ایزوتن – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول دیفن هیدرامین تزریقی ۱ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کولومب پیوسته رهش ۲۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد
شربت پزوفان ۶۰ م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کتروفال – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۶۰۰ ریال می باشد
آیاوت قطره چشمی – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت جینکوویتون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بیوتین۵۰۰۰ م ک گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص فولیک اسید ۱ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۳۱۶۱۰۰ ریال می باشد
قرص رابونکس مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
شربت پرگالوس ۲۴۰م ل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۸۲۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی لوترا – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۸۰۰ ریال می باشد
لووسیزر قرص ۵۰۰م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۸۰۰۰ ریال می باشد
ولدیکقرص ۱۰۰م گ -دیکلوفناک سدیم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنژیپول ۴۷/۵ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۲۰م گ -آتورواستاتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
راکیوتن قرص مکمل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
رهاکین آمپول ۴۰۰م گ /۴م ل -سدیم والپروات – داروسازی رها- تعداد در بسته ۵ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
رهاکین ۲۰۰م گ شربت – سدیم والپروات – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
دکسترومتورفان شربت ۶۰ م ل-دکسترومتورفان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
اسموپیون قرص ۱۵۰م گ -بوپروپیون – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
ولدیک قرص ۵۰م گ۳۰ع -دیکلوفناک سدیم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۶۱۰۰ ریال می باشد
رافولیت قرص بازشونده در دهان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
ولدیک قطره استریل چشمی ۰.۱%-دیکلوفناک – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۳۰۰ ریال می باشد
افلوراپ قطره چشمی افلوکساسین ۰.۳گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۹۰۰ ریال می باشد
کلوتریمازول کرم واژینال ۵۰گ ۱% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۵۰۰۰ ریال می باشد
تریامسینولون ان ان پماد ۱۵ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۲۶۰ ریال می باشد
آلپرازولام قرص ۰.۵م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۳۵۰۰ ریال می باشد
آلروپات قطره چشمی ۵ م گ/ م ل – الوپاتادین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۶۷۸۰۰ ریال می باشد
آتورواستاتین قرص ۱۰ م گ – آتورواستاتین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ژل ایزوتن – داروسازی رها ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×