قیمت دارو

قیمت ژل روکامیکس ۶۰ گ – داروسازی کاسپین تامین

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰36

قیمت ژل روکامیکس ۶۰ گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول ترانگزیپ ۵۰۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریفلوزیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دالادیک ۶۰۰م گ/۴م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم ایپانتن – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دگزادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۶۵۰۰ ریال می باشد
ایپی کلومین – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف لوفدیک۵۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
پماد موپیکا ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۶۰۰ ریال می باشد
آمپول دپادیک ۲۰۰م گ/۵م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۲۰ م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رزماید ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۲۵۰۰ ریال می باشد
آمپول ریلاکسیمول – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
آمپول روکامیکس۲۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زپادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۵۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نیترال ۱۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریامسینولون ۴۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۳۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول زپادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دالادیک ۳۰۰م گ/۲م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پرومتازین ۵۰ م گ – ۲ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کوتریم ۸۰/۴۰۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۹۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لوفدیک ۷۵م گ/۳ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لیگنودیک ۲% – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروودیک۱۵۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۱۰۰ ریال می باشد
آمپول پلادیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون استات ۴۰م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد متدیک – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتادیک ۸۰ م گ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت ستیریزین ۶۰ م ل – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هپارودیک ۵۰۰۰ واحد – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ژل روکامیکس ۶۰ گ – داروسازی کاسپین تامین ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×