قیمت کپسول بیوتی هلث ۱۰۰۰ م ک گ – امید پارسینا دماوند

قیمت کپسول بیوتی هلث ۱۰۰۰ م ک گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شربت آرژیتال ۲۵۰ م ل – لیکوئیدهای هلث – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۹۹۹/۵۲ ریال می باشد
کپسول امگا۳ بدون جیوه ۱۰۰۰م گ – اوپی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۶۰۰۰/۲۸ ریال می باشد
کپسول موبی اکتیو – او پی دی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قطره ویتامین آ+ د۳ ۱۵ م ل – اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۶۹۹۹/۷۸ ریال می باشد
قطره ویتامین آ +د۳+ث ADC اوپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۱۲۵۵۰ ریال می باشد
کپسول کورکومکس – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۷۹۷۰ ریال می باشد
قرص مخمر آبجو – سوپر بریورز یست – هلث اید – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
فولات فعال (تورن ریسرچ فایو ۵ م گ – ام تی اچ اف کپسول -اوپی دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۸۶۷۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ث -۵۰۰م گ او پی دی ۵۰۰*۲ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
بربرین (کپسول تورن ریسرچ) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۶۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت زینکو هلث ۱۲۰ م ل (طعم میوه های استوایی- او پی دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
کپسول اورتوبن – پلاس (کلسیم، منیزیم، د۳) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۰۷۰۰۰/۴۲ ریال می باشد
شربت اوپی دی استئوزین – ۲۰۰م ل (کلسیم +منیزیم+زینک+ویتامین دی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۲۹۹۹/۹۸ ریال می باشد
کپسول ویتامین د ۳ -۱۰۰۰واحد او پی دی فارما – – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۵۲۵۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳ اوپی دی فارما ۱۰۰۰واحد – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۹۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳-۲۰۰۰واحد – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین د۳، ۲۰۰۰ واحدی اپی دی فارما – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول پارادوکس امگا، امگا ۹،۶،۳ و روغن ماهی – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص سلنیوم پلاس (آنتی اکسیدان و تقویت ایمنی) – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۰۵۰۰۰/۰۶ ریال می باشد
کپسول زینکوهلث او پی دی ، زینک پلاس – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین د ۳ او پی دی فارما ، ۱۰۰۰ واحد – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۸۹۰۰ ریال می باشد
ساشه فرتومن او پی دی پرتقالی ۱۴.۶۵ گرم – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۲۲۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ساشه فرتولید او پی دی، پرتقالی ۹ گرم – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۱۵ع ۲۱۲۴۹۹۹/۶۹ ریال می باشد
کپسول پارادوکس امگا مامز – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص کوآنزیم کیوتن او پی دی فارما، ۱۰۰ م گ – امید پارسینا دماوند- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۶۳۵۰۰۰ ریال می باشد
محلول ایزوفلوران – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۷۴۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اندوکسان ۵۰ م گ – سیکلوفسفامید – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول انکاسپار ۳۷۵۰ واحد – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آلبومین آمپول -۲۰%-۵۰ م ل – کار و اندیشه- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول بیوتی هلث ۱۰۰۰ م ک گ – امید پارسینا دماوند ۴۱۹۹۹۹/۸۹ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید