قیمت کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک

قیمت کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جموکس ۳۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ستیریزین ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد تالنتین – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص دنپزیل ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۳۸۰۰۰ ریال می باشد
شربت لاکسیتا ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۶۲۵۰ ریال می باشد
کپسول رازوفناک ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۲ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص ترازوسین ۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملوکسیکام ۷.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص پیوسته رهش تئوفیلین ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پیاسیدین ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۱۹۹۳۰ ریال می باشد
قرص آلپرازولام ۰.۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلووکسامین ۵۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلووکسامین ۱۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص فبوکسوستات ۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص متوکاربامول (گرد محدب) ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص والسارتان ۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت ویتامکس رازک با طعم آناناس ۱۲۰ م ل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
آمپول آنکور ۵۰ م گ/۵ م ل- آتراکوریوم-۱۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کاردیوسان ۲۵ م گ – لوزارتان-۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف مزالون ۵۰۰ م گ – مزالازین – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ونوستات پلاس مولتی ویتامین ۱۲۰ م گ- ارلیستات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۲۴ع ۲۷۵۲۶۸۰ ریال می باشد
قرص هیدروکلروتیازید ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکلروتیازید ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اوکتروتاید ۵۰ م ک گ/۱م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص روجا دروسپیرنون ۳ م گ/اتینیل استرادیول ۰.۰۲ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۱۰۸۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول سلکوکسیب ۱۰۰ م گ – رازک ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید