قیمت دارو

قیمت کپسول لانزاسید ۱۵م گ – زهراوی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 0۰11

قیمت کپسول لانزاسید ۱۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۴۴۸۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول لانزاسید ۳۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۲۴۰۰ ریال می باشد
قرص متیل دوپا ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۲۰ م گ/۲ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۴۰ م گ/۱ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آملودیپین ۵ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروساستین ۲.۶ م گ- نیتروگلیسیرین – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروساستین۶.۴ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص سل سپت ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۹۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال ۲۵م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۸۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال۵۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسی-دی-ژل – زهراوی- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوفیبرات ۵۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص زولپیدم ۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۰۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول فلوکونازول ۱۵۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص آتورواستاتین۱۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیپاستین ۲۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۹۱۰۰ ریال می باشد
قرص سیناکلسین ۳۰ م گ – سیناکلست – زهراوی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول جنتامایسین ۸۰ م گ/۲ م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی گس ۱۲۵ م گ – دایمتیکون – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی گس ۱۸۰ م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق کوپامر ۴۰ م گ/م ل – زهراوی- تعداد در بسته ۳ع ۴۷۰۲۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ایمینورال ۱۰۰م گ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویوبیون – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۲۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول د-ویتین ۱۰۰۰ – زهراوی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص نفروتونیک – زهراوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول لانزاسید ۱۵م گ – زهراوی ۴۴۸۰۰ ریال می باشد

به این نوشته امتیاز بدهید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×