قیمت دارو

قیمت کپسول لانسوپرازول ۳۰ م گ – فارابی

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰63

قیمت کپسول لانسوپرازول ۳۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۲۴۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول آمپی سیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموکسی سیلین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموکسی سیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت آموکسی سیلین ۱۲۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت آموکسی سیلین ۲۵۰ م گ/۵م ل-۱۰۰م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوگزاسیلین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلوگزاسیلین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوآموکسی کلاو ۳۷۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوآموکسی کلاو ۶۲۵ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۱۵۶ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت کوآموکسی کلاو ۳۱۲م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنی سیلین وی پتاسیم ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت فار-پنی سیلین وی۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۳۳۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۲۵۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفالکسین – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۶۰۰ ریال می باشد
شربت سفالکسین ۲۵۰ م گ/۵م ل – فارابی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص ازتیمایب ۱۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آزیترومایسین ۵۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۶ع ۱۱۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص آسیکلوویر ۴۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۷۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۲۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۷۲۸۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۴۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۴ع ۸۲۶۰۰ ریال می باشد
قرص کارودیلول ۱۲.۵م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص سوتالول۸۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلسی فار – فارابی- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۲۸۶۵۵/۸۴ ریال می باشد
قرص فاراکل – فارابی- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مبورین آهسته رهش ۲۰۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۵۰ع ۳۶۲۵۰۰ ریال می باشد
کپسول والسارتان ۱۶۰ م گ – فارابی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیتروگلیسیرین ۲.۶م گ – فارابی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول لانسوپرازول ۳۰ م گ – فارابی ۹۲۴۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×