قیمت دارو

قیمت کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 6۰207

قیمت کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول لنوما ۲۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص زتابین ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۳۱۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زادیوا ۱۲۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زادیوا ۲۴۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۶۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول لودریبین ۱۰ م گ/۵م ل – کلادریبین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایبرون ۲۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۸۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دانلوین ۵/۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ایدانترا ویال ۵ م گ / ۵ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۷۷۰۰ ریال می باشد
ایدانترا ویال ۱۰ م گ / ۱۰ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۹۶۰۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۷/۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۲۸۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۱۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۳۴۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۲۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۲۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۹۶۴۰ ریال می باشد
روفانیب قرص ۵ م گ – توفاسیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۹۴۰۸۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۰/۵ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
ساپروتاک کپسول ۱ م گ – تاکرولیموس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
لیراتان قرص ۱۰ م گ – ماسیتنتان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۸۲۸۸۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۱۲/۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۲۵ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۰۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
تایسونا کپسول ۵۰ م گ – سونیتینیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۱۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
لنوما کپسول ۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۸۸۵۰۰۰ ریال می باشد
لنوما کپسول ۱۵ م گ – لنالیدوماید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
بندانیت ویال ۱۰۰ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
بندانیت حاوی پودر لیوفلیزه ۲۵ م گ – بنداموستین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
زانتومیت ۲۰ ویال ۲ م گ / م ل – میتوکسانترون – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۶۲۴۰۰ ریال می باشد
الوینوتک ۱۰۰ م گ/ ۵ م ل ویال – ایرینوتکان – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۳۲۰۰۰ ریال می باشد
ترکسوما آمپول ۲۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۱۲۰۰ ریال می باشد
داربینا ویال ۵۰ م گ/ ۲ م ل – فلوداربین فسفات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
سوارا قرص ۲۰۰ م گ – سورافنیب – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۹۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×