قیمت کپسول ملاتونین تردفورما ۵ م گ – داروسازی دانا

قیمت کپسول ملاتونین تردفورما ۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول کوکیوتن–۱۰۰ م گ -مکمل کوکیوتن -۵۰ عدد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۴۵۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال کارنیتین ۱۰۰۰ م گ ال کارنیتین ۵۰ عدد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۷۹۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال کارنیتین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۰۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ویژن مخصوص کودکان و نوجوانان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۴۰ع ۸۷۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مبورین ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۷۵۰۰ ریال می باشد
کپسول فنوفیبرات ۲۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووفلوکساسین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۵ع ۱۲۳۰۰۰ ریال می باشد
ژل لوبریژل ۶۰ گ – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتامین ب ۱ ۳۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
‌کپسول فلوکستین ‌۲۰م‌گ‌ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
قرص تلنتال ۴۸۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول هماتینیک – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امپرازول ۲۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۴ع ۵۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص مزالازین ۵۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص اکولایف – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۲۹۰۰ ریال می باشد
ژل مارینتول ۳۰ گ – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آنتی هیستامین دکونژستانت‌ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملاتونین ۳ م گ – رازک- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۱۳۷۲۳/۸ ریال می باشد
پماد هربال برن – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی ایبوپروفن ۵% – ۶۰ گ – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن هیدرامین کامپاند – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پروپرانولول ۱۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رزوواستاتین۲۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص متفورمین ۱۰۰۰ م گ – رازک- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کورکومین – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو دوکسپین ۲۵ م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
کپسول رازو دوکسپین ۱۰م گ – رازک- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
شربت تیمورانت – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۰۰۰ ریال می باشد
ژل واریژل – رازک- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول ملاتونین تردفورما ۵ م گ – داروسازی دانا ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید