قیمت دارو

قیمت کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – دارو درمان پارس

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 8۰228

قیمت کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
فنوفیبرات کپسول ۲۰۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرگابالین ۱۵۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۶۰۰ ریال می باشد
شربت انجیر فیژیتول ۲۰۰م ل – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص موتیوین ۱۰م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت انجیر فیژیتول ۱۲۰ م ل – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص زایولید ۶۰۰ م گ – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۷ع ۲۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
بست پرازول کپسول ۴۰ م گ -اس امپرازول – دارو درمان پارس- تعداد در بسته ۱۴ع ۱۴۱۴۰۰ ریال می باشد
پتاسیم‌ کلراید ویال ‌۱۵% -۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۰۰۰ ریال می باشد
سدیم کلراید هیپرتونیک‌ ویال ‌۵% -۵۰ م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
دکستروزهیپرتونیک‌ ویال ‌۲۰ %-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۷۷۰۰۰ ریال می باشد
دکستروزهیپرتونیک‌ ویال‌۵۰%-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۸۴۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم‌ سولفات‌ ویال ‌۲۰ %-۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
منیزیم‌ سولفات‌ ویال ‌۵۰% -۵۰م ل – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
لیدوکائین محلول‌ ‌۲% با پرزرواتیو – انستیتو پاستور ایران- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاریسین ۱۲۵ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاریسین ۲۵۰ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیوتکس ۱۰م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت جی ماکس ۶۰ م ل – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص متروماکس ۲۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص گلیبوتکس ۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم تربینافین – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
شربت متروماکس ۱۲۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیموسکار ۲ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تریمونتیل ۲۵ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص تریمونتیل ۱۰۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول نورمازین۵۰ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۰۰۰۰ ریال می باشد
بینافین قرص ۲۵۰ م گ – تربینافین تی سی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دمیترون ۴ م گ – تهران شیمی- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
کرم زایلا پی – تهران شیمی- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۷۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول پرگابالین ۷۵ م گ – دارو درمان پارس ۱۲۶۶۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×