قیمت دارو

قیمت ‌قرص‌ کاپتوپریل ۵۰ م‌گ‌ – اکسیر

مهر ۲۳, ۱۴۰۰ 1۰106

قیمت ‌قرص‌ کاپتوپریل ۵۰ م‌گ‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
بنزیلاژین دهانشویه – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مکسولوسین ۰.۴م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول بکوویت ۲ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۹۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت زیمکسیر ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
ویال ونکومایسین ۵۰۰ م گ-ونکومایسین – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول آمیکاسین ‌۱۰۰م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
‌آمپول آمیکاسین۵۰۰ م‌گ‌ / ۲م‌ل‌ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص دریمکس ۵ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۷۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص دریمکس ۱۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیوسین ۱۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰۰ع ۲۷۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیوسین-ان-بوتیل–۱۰ م گ- – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۳۷۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول هیوسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ فروس‌ سولفات – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوپراکس ۱۰۰م گ/۵ م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکسیر ۲۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص افلوکساسین ۳۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفیکسیم‌‌ ۱۰۰م ل – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفتریاکسون تزریقی ۱ گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۱۲۰۰۰ ریال می باشد
ویال پنتوپرازول۴۰م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۶۲۲۴۰۰ ریال می باشد
قرص پنتوپرازول ۴۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
سیپروفلوکساسین قرص ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال سیپروکسیر تزریقی ۲۰۰ م گ /۲۰ م ل – سیپروفلوکساسین – اکسیر- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۸۸۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول سفالکسین ۵۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت سفالکسین ۲۵۰ – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۶۸۰۰ ریال می باشد
قرص آکاربکس ۵۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص آکاربکس ۱۰۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تریامسینولون ۴۰ م گ – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پتیدین – اکسیر- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۶۰۰ ریال می باشد
قرص لوپراکس ۲۰۰ م گ-سفیکسیم – اکسیر- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ‌قرص‌ کاپتوپریل ۵۰ م‌گ‌ – اکسیر ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×