قیمت دارو

قیمت ‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش

  0
  قیمت دارو

  قیمت ‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  ‌قرص‌ سالبوتامول۲ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  شربت‌ سالبوتامول‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۹۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکسیب ۱۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۶۷۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول سلکسیب ۲۰۰ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۴۳۸۰۰ ریال می باشد
  قرص سیپراکتین ۴ م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ فریرون ۵۰ م‌ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  قطره فریرون – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  کرم فنی‌توئین‌ ‌۱%- ۳۰گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۳۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کاپتوپریل ۲۵ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قطره چشمی کرومولین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
  شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۵۴۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ کلرفنیرامین ۴م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول کلرفنیرامین‌ ‌۱۰م‌گ‌/۱م‌ل‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ کلسیم ‌ د – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵۰ع ۱۶۳۵۰۰ ریال می باشد
  ‌پماد کلوبتازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
  کرم کلوبت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۵۸۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول پرگنیل ۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول پرگنیل ۱۵۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول فولیگنان ۵۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول منوتروپین – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۱۸۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول متوکاربامول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۵ع ۳۵۶۵۰۰ ریال می باشد
  ‌قرص‌ متوکاربامول ۵۰۰ م‌گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۴۳۰۰۰ ریال می باشد
  ‌ژل مترونیدازول – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
  قرص‌ متیل‌ دوپا ۲۵۰ م‌ گ‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
  پماد موضعی متیل ‌سالیسیلات‌ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  ‌شربت مولتی‌ ویتامین ‌۶۰م ل – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۸۵۰۰۰ ریال می باشد
  پدیزان شربت – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول ویتامین د ۳ – ۳۰۰۰۰۰ واحد – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۱۰۰۰ ریال می باشد
  پماد ویتامین آ د ۳۰ گ – کارخانجات داروپخش- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت ‌قط‌ره دگزامتازون – کارخانجات داروپخش ۴۰۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو