برچسب زده شده با: قرص نکسیوم کی اثر میکنه

اطلاعات دارویی سلامت نکسیوم

قرص نکسیوم چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تیر ۴, ۱۴۰۰۰ 395

قرص نکسیوم با مهار انتخابی پمپ k/h- ATPase در سلول های پاریتال معده، از ترشح اسید جلوگیری میکند. فارماکوکینتیک: فراهمی زیستی دارو ۹۰ % می باشد و غذا باعث کاهش جذب آن می گردد. اس- امپرازول تا ۹۷ % به پروتئین های پلاسما باند می شود. از طریق سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 در کبد به متابولیتهای غیر فعال تبدیل میگردد. دفع این دارو عمدتا از راه ادرار میباشد که حدود ۸۰ ٪ آن به صورت […]

×