معنی آبال – فرهنگ معین و عمید

معنی آبال در فرهنگ عمید

= ابل

معنی آبال در فرهنگ معین

[ ع . ] (اِ.) جِ ابل ؛ شتران .

دیدگاهتان را بنویسید