معنی آبا – فرهنگ معین و عمید

معنی آبا در فرهنگ عمید

۱. [جمعِ اَب] = اب

۲. اجداد.

* آباء سبعه: [قدیمی]

۱. هفت‌پدر؛ هفت‌پدران.

۲. [مجاز] هفت‌ستاره؛ هفت‌سیاره.

* آباء علوی: [قدیمی]

۱. پدران آسمانی.

۲. [مجاز] هفت‌سیاره؛ هفت‌فلک؛ هفت‌سپهر.

معنی آبا در فرهنگ معین

( اَ) [ په . ] (حر اض .) با، همراه .

دیدگاهتان را بنویسید