معنی آب دوغ – فرهنگ معین و عمید

معنی آب دوغ در فرهنگ عمید

null

معنی آب دوغ در فرهنگ معین

(اِمر.) ۱ – ماستی که درون آن آب ریزند و به صورت دوغ درآورند، ماستی با آب بسیار. ۲ – گچ یا آهکی که برای اندودن دیوارها به کار رود، دوغاب .

دیدگاهتان را بنویسید