معنی آب شناس – فرهنگ معین و عمید

معنی آب شناس در فرهنگ عمید

۱. (فیزیک) کسی که محل آب‌های زیرزمینی را می‌شناسد و می‌داند کدام نقطه آب دارد و برای حفر قنات یا کندن چاه مناسب است.

۲. [قدیمی] کسی که بر بالای کشتی می‌رفته و گرداب‌ها و حرکت موج‌های دریا را خبر می‌داده و راهنمای کشتی بوده.

۳. کسی که متخصص در علم واکنش‌های شیمیایی، فیزیکی، و زیستی آب است.

معنی آب شناس در فرهنگ معین

(ش ِ) (اِفا.) ۱ – شخصی که داند کدام جای از زمین آب دارد و کدام جا آب ندارد. ۲ – آن که غرقاب و تنگ آب را از یکدیگر باز داند و راهنمای کشتی شود تا بر خاک ننشیند. ۳ – قاعده دان . ۴ – صاحب مهارت در علوم . ۵ – حقیقت شناس .

دیدگاهتان را بنویسید