معنی آب پاشان – فرهنگ معین و عمید

معنی آب پاشان در فرهنگ عمید

= آبریزان

معنی آب پاشان در فرهنگ معین

(بْ) (اِمر.) نک آبریزگان .

دیدگاهتان را بنویسید