معنی آتون – فرهنگ معین و عمید

معنی آتون در فرهنگ عمید

کوره.

معنی آتون در فرهنگ معین

(اَ) [ معر. ] ( اِ.) ۱ – تون ، گلخن ، گلخن گرمابه . ۲ – تنور گچ پز و نان پز، کوره آهک پزان . ۳ – آتشدان آهنین .

دیدگاهتان را بنویسید