معنی آداب – فرهنگ معین و عمید

معنی آداب در فرهنگ عمید

۱. عادات و رسوم که در یک جامعه پذیرفته شده.

۲. [جمعِ ادب] روش‌های نیکو.

معنی آداب در فرهنگ معین

[ ع . ] جِ ادب ؛ رسوم ، عادات .

دیدگاهتان را بنویسید