معنی آدرس – فرهنگ معین و عمید

معنی آدرس در فرهنگ عمید

۱. نشانی شخص یا اداره و بنگاه.

۲. نوشته‌ای که حاوی نشانی یک محل باشد.

معنی آدرس در فرهنگ معین

(رِ) [ فر. ] ( اِ.) ۱ – نشانی خانه ، اداره و مانند آن ، نشانی (فره ). ۲ – عنوان و نام کس یا جایی بر پشت پاکت و مانند آن .

دیدگاهتان را بنویسید