قیمت قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی

قیمت قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۲۶۵۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول فنی توئین ۱۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
پاراکید شربت – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لیتومید ۳۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص ملیجنت ۵ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
شربت فنی توئین الحاوی – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص مبریکس ۱۳۵ م گ – مبورین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکسترومتورفان پی ۶۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص بلادونا پی بی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت‌ اکسپکتورانت‌ ۶۰م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فروس فومارات ۶۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۰۵۲۰۰ ریال می باشد
قرص کتوتیفن ۱ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص تاواسیدال ۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دکس دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت دیفن دی بت ۱۲۰ م ل – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
داپوژیل قرص ۳۰ م گ-داپوکستین – الحاوی- تعداد در بسته ۴ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
ملیجنت ام قرص – لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۵۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۷۵۰۰ ریال می باشد
ملیجنت ام قرص-لیناگلیپتین۲.۵ م گ/متفورمین۱۰۰۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۹۰۰۰ ریال می باشد
آیروکید قطره ۱۵ م ل- فروس فومارات – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۱۳۷۰ ریال می باشد
انرکاف کپسول ۲۰۰ م گ – کافئین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۳۳۵۰ ریال می باشد
تری دی تری شربت ۱۲۰ م ل-کلسیم/منیزیم/زینک/ د – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
زارکسا قرص ۲۰ م گ – ریواروکسابان – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۷۴۰۰۰ ریال می باشد
ویتوکید شربت ۱۲۰ م ل – مولتی ویتامین – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۵۳۰۰ ریال می باشد
سوزین کپسول ۱۱۰ م گ – سولفات روی – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
زیتوکید شربت – مولتی ویتامین + زینک – الحاوی- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۳۴۵۰ ریال می باشد
اکسی متولون قرص ۵۰ م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۷۳۰۰۰۰ ریال می باشد
امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۱۰ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۲۰۰۰۰ ریال می باشد
امپاجنت قرص امپاگلیفلوزین ۲۵ م گ/ لیناگلیپتین ۵ م – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۱۲/۵ م گ/-متفورمین – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
امپادیانس ام قرص امپاگلیفلوزین ۵ م گ/ متفورمین ۱۰۰۰م گ – الحاوی- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قطره زیتوکید ۱۵ م ل – الحاوی ۹۲۶۵۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید