قیمت قطره چشمی اپتیمول ۰.۵% – سینادارو

قیمت قطره چشمی اپتیمول ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره دکسون – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کلوبیوتیک ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۴۰۰ ریال می باشد
قطره دیکلوپتین چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۳۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۳۰۰ ریال می باشد
قطره بینی رینوسالتین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۱۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی باکتی ماید ۲۰% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۴۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی زایلومول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی فلوکورت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره بینی نازوفرین ۰.۲۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
نازوفرین قطره بینی ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی فنیل افرین زینک – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۴۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ویزوکروم – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۰۰۰ ریال می باشد
قطره بینی ناپریزول – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی ناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی اناپریوین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۳۰۰ ریال می باشد
سینا تی یرز قطره چشمی – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی هومیدرین ۲ % – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۳۳۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی آترین ۰.۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی آترین ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی اریترولیدین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ویرولیز ۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۲۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی آئروتکس ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۹۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی لوبراتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی زیروویت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی بتازونیت ۰.۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت قطره چشمی اپتیمول ۰.۵% – سینادارو ۶۶۷۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید