قیمت پماد چشمی آئروتکس ۱% – سینادارو

قیمت پماد چشمی آئروتکس ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پماد چشمی جنتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۶۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی ناتریسالت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۹۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی لوبراتکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی زیروویت – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی بتازونیت ۰.۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد چشمی کورتینیل ۱% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد آئروتکس ۳% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی کوپروست – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۳۴۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رستانکس ۰.۰۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی فلامکسین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۷۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی بکلورین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۷۰۰۰ ریال می باشد
کاندیزول کرم ۱% – کلوتریمازول ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۸۰۰۰ ریال می باشد
کاندیزول کرم واژینال ۱% -کلوتریمازول ۵۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
زایلکس-اچ پماد رکتال با اپلیکاتور-لیدوکائین اچ ۱۵گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
کرم موضعی مفناید ۳۰گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۸۳۰۰ ریال می باشد
پماد کورتینیل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۶۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی بکلکس ۱۰۰م ک گ – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۲۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رینوزولین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۷۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی نازوفرین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی نازوفرین ۰.۲۵% – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
زایلوژل – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
بتازونیت لوسیون موضعی ۱% -۲۰ م ل -بتامتازون – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دزمکس – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۸۵۶۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی رینوسالتین – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری نازوکلسین۱۰۰واحد/دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۷۶۵۰۰ ریال می باشد
اسپری نازوکلسین ۲۰۰ واحد/دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۴۳۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی فلوسینوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
اسپری دهانی سالمکس ۲۵ م ک گ/ دوز – سینادارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت پماد چشمی آئروتکس ۱% – سینادارو ۴۱۳۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید