قیمت کپسول مرازول ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی

قیمت کپسول مرازول ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص والزودک ۸۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۸۰/۱۲.۵ م گ اچ سی تی- والسارتان-هیدروک – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۱۶۰/۱۲.۵ م گ اچ سی تی – والسارتان-هیدر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۵/۱۶۰ – آملودیپین-والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۵/۱۶۰/۱۲.۵ – آملودیپین-والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزومیکس ۱۲.۵/۱۶۰/۱۰ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص والزودک ۱۶۰/۲۵ م گ اچ سی تی – والسارتان-هیدر – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۶۵۰۰۰ ریال می باشد
والزودک قرص ۱۶۰ م گ – والسارتان – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول مایلودک ۲۵ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
محلول تزریقی اکساتنت ۶۰۰ م گ/۳۰۰ م ل – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۴۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۴۰۷۶۰ ریال می باشد
کپسول ازونیوم ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۳۸۰۰۰ ریال می باشد
زیپتین قرص ۱۰۰ م گ – سیتاگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۶۴۰۰۰ ریال می باشد
کدیمکس کپسول(قوطی) – استامینوفن/کافئین/ایبوپروفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال قرص ۵۰۰ م گ – استامینوفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۱۲۰۰ ریال می باشد
لیرنتا قرص ۵ م گ- لیناگلیپتین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۵۲۰۰۰ ریال می باشد
زیپمت قرص-سیتاگلیپتین۵۰ م گ/متفورمین ۵۰۰ م گ -بلیس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۱۰۰۰ ریال می باشد
کدیمال اکسترا قرص – استامینوفن – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۳۲۰۰۰ ریال می باشد
نئوتادین قرص ۵ م گ -دس لوراتادین – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
ازیپم قرص ۲۰م گ – اس سیتالوپرام – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۶۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا -کپسول انتریک کوتد ۲۰م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا- کپسول انتریک کوتد ۳۰ م گ -دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۱۲۰۰۰ ریال می باشد
لوکستا -کپسول انتریک کوتد ۶۰ م گ – دلوکستین قوطی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۲۸۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص جویدنی ۵ م گ قوطی – مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۷۰۰۰ ریال می باشد
ایروکاست قرص ۱۰ م گ قوطی-مونته لوکاست – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۲۶۸۰۰ ریال می باشد
مایلودک کپسول ۱۵م گ – لنالیدوماید – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۲۱ع ۷۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۵ م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
نئوراپا قرص ۱۰م گ – اورولیموس – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کوریزان شربت ۱۲۰ م ل -با طعم تمشک-ظرف پلاستیکی – داروسازی عبیدی- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول مرازول ۲۰ م گ – داروسازی عبیدی ۱۵۴۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید