قیمت کپسول نوروتک ۱۰۰ م گ – زیست اروند فارمد

قیمت کپسول نوروتک ۱۰۰ م گ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
پروجیو قرص ۱۰۰ م گ – بیوتین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۹۰ع ۵۸۸۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص لاکتاول مولتی ویتامین دوران شیردهی – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۴۱۹۸۰۰ ریال می باشد
قرص اووژن مولتی ویتامین مخصوص بانوان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپریژن مولتی ویتامین مخصوص آقایان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۵۹۷۰۰۰ ریال می باشد
نانو دی کپسول ۲۰۰۰ واحد – ویتامین د۳ – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۵۵۹۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۹۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۳۲۲۰۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۱۸۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۶۱۶۰۰۰ ریال می باشد
نانوجید قرص ۳۶۰ م گ – دفرازیروکس – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
گلوکانو قرص ۵۰۰ م گ – متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۹۰ع ۹۹۰۰۰ ریال می باشد
پگلینو قرص ۱۰ م گ – امپاگلیفلوزین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پگلینو قرص ۲۵ م گ – امپاگلیفلوزین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۸۰۰۰ ریال می باشد
فورتیدکس قرص ۴۰ م گ – دگزامتازون – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۵۶۰۰۰ ریال می باشد
زابانو قرص ۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
زابانو قرص ۲/۵ م گ – آپیکسابان – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۶۰۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۵ م گ / ۵۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۱۸۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۵ م گ / ۱۰۰۰م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۷۱۶۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۱۲/۵ م گ / ۵۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۱۴۰۰۰ ریال می باشد
پگلیمت قرص ۱۲/۵ م گ / ۱۰۰۰ م گ – امپاگلیفلوزین / متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد
آوامت ۵۰۰/۲.۵ قرص ۲/۵ م گ / ۵۰۰ م گ – لیناگلیپتین/ متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۳۸۰۰۰ ریال می باشد
آوامت ۱۰۰۰/۲.۵ قرص ۲/۵ م گ / ۱۰۰۰ م گ – لیناگلیپتین/ متفورمین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۸۸۰۰۰ ریال می باشد
آوانو قرص روکش دار ۱۰ م گ / ۵ م گ – امپاگلیفلوزین / لیناگلیپین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۸۲۵۰۰ ریال می باشد
آوانو قرص روکش دار ۲۵ م گ / ۵ م گ – امپاگلیفلوزین / لیناگلیپین – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آرنوکسا ۳۰۰ ویال ۳۰۰ م گ / ۱۶.۷ م ل – پوساکونازول – زیست اروند فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۹۹۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۲۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوتر ۸۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۳۴۵۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپم ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس ۳۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت کپسول نوروتک ۱۰۰ م گ – زیست اروند فارمد ۸۲۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید