بیمارستان-نور-نجات-تبریز
بیمارستان ها

اطلاعات مربوط به بیمارستان نور نجات تبریز

بخش های درمانگاهی بیمارستان نور نجات تبریز : درمانگاه زنان و زایمان-توراکس-ارولوژی-قلب-داخلی اعصاب-جراحی عمومی-داخلی بخش های بستری: جراحی زنان و زایمان-جراحی عمومی-CCU-ICU-نوزادان-داخلی-جراحی مغز ...