سلبرکس
اطلاعات دارویی - سلامت

قرص سلبرکس چیست و چه کاربردهایی دارد؟

تیر ۳۱, ۱۴۰۰ 1۰126

سلبرکس برای درمان آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت (تخفیف علائم و نشانه ها) بکارمیرود.

مکانیسم اثر :

سلبرکس یک ضـد التهاب غیراسـتروئیدی بوده و دارای اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد تب میباشد. سلبرکس بـا مهـار آنـزیم سیکلواکـسیژناز COX-II) 2) موجب کاهش تولید پیشساز پروستاگلاندینها میشود.

فارماکوکینتیک:

جـذب گوارشـی دارو سـریع و نیمـه عمر آن ۱۱ ساعت اسـت . متابولیـسم دارو ع مدتاًکبـدی و دفع آن از طریق مدفوع (۵۷%) و ادرار (۳۷%) میباشد.

موارد منـع مـصرف :

درصـورت سـابقه یـا ابـتلا بـه بیماریهای آلرژیک، آنافیلاکـسی، آنژیـوادم، پولیـپ هـای بینی، حساسیت به اسپیرین و دارو های شبه اسپیرینی یـا داروهای سـولفونامیدی و سـابقه برونکواسپاسـم ناشـی از اسپیرین نباید از این فرآورده استفاده کرد.

هشدارها :

۱- در صورت ابـتلای بیمـار بـه آسـم، سـابقه زخـم یـا خونریزی گوارشی و برای افراد سـیگاری، وجـود نارسـایی کلیوی و کبدی، سلبرکس باید با احتیـاط فـراوان مـصرف شود.

۲- به دلیل احتمال احتباس مایعات، در بیمـاران مبـتلا به نارسا یی احتقانی قلب، ادم و فشارخون بالا، کـم کـاری قلبی و اعتیاد به الکل، سلبرکس بایـد بـا احتیـاط فـراوان استفاده شود.

۳- درصورت کاهش حجم مـایع خـارج سـلولی، قبـل از شروع مصرف دارو بیمـار بایـد بـه میـزان کـافی مایعـات دریافت کند.

عوارض جانبی سلبرکس :

ادم، بثورات پوسـتی، عفونـت قـسمت فوقانی دستگاه تنفس و برونشیت، التهاب و خـونریزی در دستگاه گوارش، تاکیکاردی، علائم شبه انفلوآنزا و افزایش وزن از عوارض جانبی مهم این فرآورده میباشند.

تداخل های دارویـی :

مـصرف همزمـان این دارو بـا مهارکنندههای آنزیم مبدل انژیوتانسین، اثر پـائین آورنـده فشارخون ای ن دارو ها را کاهش و خطر نارسایی کلیـوی را افزایش می دهد. مصرف آنتی اسیدها همـراه بـا این دارو، جذب گوارشی آن را کاهش مـی دهـد . مـصرف آسـپیرین همراه با این دارو عـوارض گوارشـی را تـشدید مـی کنـد.داروهــای ضــدالتهاب غیراســتروئیدی اثــر داروهــای مدرتیازیـدی و فورزمایـد را کــاهش و احتمـال نارســایی کلیوی را افزایش می دهند. مصرف سلبرکس با لیتیم باعث افزایش غلظت لیتیم به میزان ۱۷% میشود.

نکات قابل توصیه سلبرکس :

۱- از آنجائی که سلبرکس باعث وخیم ترشدن کم خـونی میشود، آزمایشات هماتوکریت و هموگلوبین در بیمـاران تحت درمان توصیه میشود.

۲- قطع مصرف دارو باید به طور تدریجی صورت گیرد.

مقدار مصرف سلبرکس :

بزرگــسالان:

بــرای آرتریــت روماتوئیــد، ۱۰۰-۲۰۰ میلیگرم دوبار در روز مصرف شـود . بـرای اسـتئوآرتریت، ۲۰۰ میلیگرم یک بار در روز یا ۱۰۰ میلیگـرم دوبـار در روز مصرف میشود.

اشکال دارویی:

Capsule

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×