اطلاعات داروییسلامت

قرص سلبرکس چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  0
  سلبرکس

  سلبرکس برای درمان آرتریت روماتوئید و استئوآرتریت (تخفیف علائم و نشانه ها) بکارمیرود.

  مکانیسم اثر :

  سلبرکس یک ضـد التهاب غیراسـتروئیدی بوده و دارای اثرات ضد التهاب، ضد درد، ضد تب میباشد. سلبرکس بـا مهـار آنـزیم سیکلواکـسیژناز COX-II) 2) موجب کاهش تولید پیشساز پروستاگلاندینها میشود.

  فارماکوکینتیک:

  جـذب گوارشـی دارو سـریع و نیمـه عمر آن ۱۱ ساعت اسـت . متابولیـسم دارو ع مدتاًکبـدی و دفع آن از طریق مدفوع (۵۷%) و ادرار (۳۷%) میباشد.

  موارد منـع مـصرف :

  درصـورت سـابقه یـا ابـتلا بـه بیماریهای آلرژیک، آنافیلاکـسی، آنژیـوادم، پولیـپ هـای بینی، حساسیت به اسپیرین و دارو های شبه اسپیرینی یـا داروهای سـولفونامیدی و سـابقه برونکواسپاسـم ناشـی از اسپیرین نباید از این فرآورده استفاده کرد.

  هشدارها :

  ۱- در صورت ابـتلای بیمـار بـه آسـم، سـابقه زخـم یـا خونریزی گوارشی و برای افراد سـیگاری، وجـود نارسـایی کلیوی و کبدی، سلبرکس باید با احتیـاط فـراوان مـصرف شود.

  ۲- به دلیل احتمال احتباس مایعات، در بیمـاران مبـتلا به نارسا یی احتقانی قلب، ادم و فشارخون بالا، کـم کـاری قلبی و اعتیاد به الکل، سلبرکس بایـد بـا احتیـاط فـراوان استفاده شود.

  ۳- درصورت کاهش حجم مـایع خـارج سـلولی، قبـل از شروع مصرف دارو بیمـار بایـد بـه میـزان کـافی مایعـات دریافت کند.

  عوارض جانبی سلبرکس :

  ادم، بثورات پوسـتی، عفونـت قـسمت فوقانی دستگاه تنفس و برونشیت، التهاب و خـونریزی در دستگاه گوارش، تاکیکاردی، علائم شبه انفلوآنزا و افزایش وزن از عوارض جانبی مهم این فرآورده میباشند.

  تداخل های دارویـی :

  مـصرف همزمـان این دارو بـا مهارکنندههای آنزیم مبدل انژیوتانسین، اثر پـائین آورنـده فشارخون ای ن دارو ها را کاهش و خطر نارسایی کلیـوی را افزایش می دهد. مصرف آنتی اسیدها همـراه بـا این دارو، جذب گوارشی آن را کاهش مـی دهـد . مـصرف آسـپیرین همراه با این دارو عـوارض گوارشـی را تـشدید مـی کنـد.داروهــای ضــدالتهاب غیراســتروئیدی اثــر داروهــای مدرتیازیـدی و فورزمایـد را کــاهش و احتمـال نارســایی کلیوی را افزایش می دهند. مصرف سلبرکس با لیتیم باعث افزایش غلظت لیتیم به میزان ۱۷% میشود.

  نکات قابل توصیه سلبرکس :

  ۱- از آنجائی که سلبرکس باعث وخیم ترشدن کم خـونی میشود، آزمایشات هماتوکریت و هموگلوبین در بیمـاران تحت درمان توصیه میشود.

  ۲- قطع مصرف دارو باید به طور تدریجی صورت گیرد.

  مقدار مصرف سلبرکس :

  بزرگــسالان:

  بــرای آرتریــت روماتوئیــد، ۱۰۰-۲۰۰ میلیگرم دوبار در روز مصرف شـود . بـرای اسـتئوآرتریت، ۲۰۰ میلیگرم یک بار در روز یا ۱۰۰ میلیگـرم دوبـار در روز مصرف میشود.

  اشکال دارویی:

  Capsule


  پماد آلفا چیست و چه کاربردهایی دارد؟

  مقاله قبلی

  سلفی محسن کیایی با همسرش در سالگرد ازدواجشان

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *