قیمت آلفا، ویتامین ای کپسول نرم ۴۰۰ واحد – آریان سناء

قیمت آلفا، ویتامین ای کپسول نرم ۴۰۰ واحد – آریان سناء- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
کپسول پروکید – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پرودایجست پویا – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول پروواژ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره پروکید پویا ۱۵ م ل – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم توت فرنگی – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
ساشه پرو آر اس پویا ۵ م گ – الکترولیت+پروبیوتیک با طعم موز – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۱۹۶۵۰ ریال می باشد
قطره پروبیبی پویا ۱۵ م ل – مکمل پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
کپسول پروفم پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پروفلور پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۷۰۶۰۰ ریال می باشد
کپسول پرو اسپور پویا پروبیوتیک – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۳۳۰۰ ریال می باشد
کپسول پرو ال دی ال – گسترش میلاد فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۹۹۵۰۰ ریال می باشد
شربت فیشر کیندر زینک پلاس ۱۵۰ م ل – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص گلوکزامین و کندرویتین مکس فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۲۹۴۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم + ب ۶ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۳۸۱۵۰۰ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۱۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۷۹۹۹۸/۹۴ ریال می باشد
ویتامین د ۳ فیشر فلکسان پرل ۲۰۰۰IU – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۹۹۹۹/۲۲ ریال می باشد
کپسول بادی کلینز مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۲۹۹۹۹/۱۶ ریال می باشد
کپسول آیرون پلاس مارینوکس – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۸۹۹۹۹/۶۹ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیشر فلکسان جوشان انرژی – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۵۸۷۱۵ ریال می باشد
قرص فولیک اسید آپوویتال ۸۰۰ م گ – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۹۵۴۱۲ ریال می باشد
شربت کیندر رویال ژلی ۲۰۰ م ل – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۰۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص آیزن آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۹۹۹۹/۰۹ ریال می باشد
شربت کلسیم سافت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۹۹۹۹/۹۲ ریال می باشد
قرص فلکس اویت آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۰۷۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص منیزیم ۷ – فیشر فلکسان – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۱۵۵۹۶۳ ریال می باشد
کپسول سلن پلاس آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰ م گ – آپوویتال – سمر طب درمان- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
قیمت آلفا، ویتامین ای کپسول نرم ۴۰۰ واحد – آریان سناء ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید