قیمت دارو

قیمت آمپول الوتر ۲۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند

  0
  قیمت دارو

  قیمت آمپول الوتر ۲۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۴۳۰۰۰ ریال می باشد
  قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
  آمپول الوتر ۸۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۳۴۵۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوپم ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوپم ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوپکس ۳۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۶۲۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۵۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوپکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  الوکسال آمپول ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۹۰۰۰ ریال می باشد
  الوکسال آمپول ۱۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۴۷۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوکید ۳.۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول زوبیس ۴ م گ/۵ م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۶۰۰۶۰۰ ریال می باشد
  آمپول الوتر ۱۶۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۰۵۷۰۰ ریال می باشد
  آمپول کابوتکس – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لتوکان ۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۵۶۷۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لتوکان ۷۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۸۰۴۰۰۰ ریال می باشد
  کلاستوز بطری ۵ م گ/۱۰۰م ل – زولدرونیک اسید – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول لنوما ۱۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۵۹۶۴۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول لنوما ۲۵ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۱ع ۱۰۸۷۸۰۰۰ ریال می باشد
  قرص زتابین ۵۰۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۳۱۴۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول زادیوا ۱۲۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۴ع ۹۱۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول زادیوا ۲۴۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۵۶ع ۶۷۲۰۰۰۰ ریال می باشد
  آمپول لودریبین ۱۰ م گ/۵م ل – کلادریبین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  قرص زایبرون ۲۵۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱۲۰ع ۳۸۲۸۰۰۰۰ ریال می باشد
  کپسول دانلوین ۵/۰ م گ – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۲۸ع ۱۲۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
  ایدانترا ویال ۵ م گ / ۵ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۰۷۷۰۰ ریال می باشد
  ایدانترا ویال ۱۰ م گ / ۱۰ م ل – ایداروبیسین – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۳۰۰۹۶۰۰ ریال می باشد
  ترکسوما آمپول ۷/۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۰۲۸۰ ریال می باشد
  ترکسوما آمپول ۱۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۹۶۰۳۴۰ ریال می باشد
  ترکسوما آمپول ۱۵ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۶۵۲۰ ریال می باشد
  ترکسوما آمپول ۲۰ م گ – متوترکسات – نانو فناوران دارویی الوند- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۶۹۶۴۰ ریال می باشد
  قیمت آمپول الوتر ۲۰ م گ/م ل – نانو فناوران دارویی الوند ۱۸۴۳۰۰۰ ریال می باشد


  فیلمی از همسر لاکچری سپهر حیدری ! – آرام جوینده کیست؟! + عکس ها

  مقاله قبلی

  تجاوز به هانیه توسلی در مدت ۴ سال! | خودش افشا کرد! +سند و عکس ها

  مقاله بعدی

  نظرات

  پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  بیشتر در قیمت دارو