قیمت آمپول تستوسترون انانتات – ابوریحان

قیمت آمپول تستوسترون انانتات – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
شیاف‌ دیکلوفناک‌ ۵۰ م ‌گ‌ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون کامپاند آر ۲۱ – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۳۵۷۰۰ ریال می باشد
قرص سیپروترون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فلودروکورتیزون ۰.۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم فلوئوسینولون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لووتین ۱۰۰ م ک گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول متیل پردنیزولون ۴۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص مدروکسی پروژسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رینوفکس ۱۲۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۲۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد موضعی لیدوکائین اچ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص هیدروکورتیزون ۱۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
پماد هیدروکورتیزون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۲۰۰ ریال می باشد
شیاف دیکلوفناک ۱۰۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۹۰۰۰ ریال می باشد
پماد بتامتازون – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم بتامتازون‌ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۴۱۰۰ ریال می باشد
آمپول فوروزماید ۴۰ م گ/۴ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف ناپروکسن ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۶۰۰۰ ریال می باشد
شیاف D486:D499ایندومتاسین ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف ایندومتاسین ۱۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۱۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول دکابولکس ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلوتین ۵۰۰۰ واحد – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۶۸۰۰۰ ریال می باشد
قرص رالوفن ۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص سدالام ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سدالام ۱ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص رینوفکس ۱۸۰ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۴۰۰۰۰ ریال می باشد
اوسپت ال دی – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۳۰۴۵۰۰ ریال می باشد
اوسپت اچ دی – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱۰ع ۳۱۵۰۰۰ ریال می باشد
مارلین قرص – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۱ع ۹۴۵۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول تستوسترون انانتات – ابوریحان ۶۴۹۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید