قیمت آمپول زاکو پنی سیلین جی بنزاتین ال آ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا

قیمت آمپول زاکو پنی سیلین جی بنزاتین ال آ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول سفازولین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۴۱۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۰۰۰ ریال می باشد
آمپول زاک زیدیم ۲گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۱۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتریاکسون ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سفتریانا ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۶۵۶۰۰ ریال می باشد
شربت آموراکس ۲۵۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ونکوماکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص زاکسیم ۲۰۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۲۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زاکسیم ۴۰۰ م گ-سفیکسیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۲۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال آمپی سول۳گ -آمپی سیلین/سولباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول کلوگزاسیلین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۶۶۰۰ ریال می باشد
شربت زاکسیم سفیکسیم ۱۰۰م ل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۹۴۰۰۰ ریال می باشد
شربت کلاموکس۳۱۲ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۶۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص کلاموکس ۳۷۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول آموراکس ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۱۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن ۴۰۰ م گ- ایبوپروفن – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۱۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
ویال سپیماکس ۱ گ-سفپیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سپیماکس ۲ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پیپراتاز ۲گ/۲۵۰م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۸۹۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۳گ/۳۷۵م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال پیپراتاز ۴گ/۵۰۰م گ-پیپراسیلین/تازوباکتام – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۳۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سفازولین ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۲۵۰ ریال می باشد
ویال زاک زیدیم ۵۰۰ م گ-سفتازیدیم – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول سیلاویل ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۸۵۹۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۴۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلاکس ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۵۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ای-ویژل ۲۰۰ واحد – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۷۳۵۷۵۰ ریال می باشد
قیمت آمپول زاکو پنی سیلین جی بنزاتین ال آ ۱۲۰۰۰۰۰ واحد – داروسازی دانا ۳۸۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید