قیمت آمپول متیل پردنیزولون استات – داروسازی کاسپین تامین

قیمت آمپول متیل پردنیزولون استات – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
آمپول نوروتامین -ویتامین ب ۱/ب ۶/ب ۱۲ – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۲۰ع ۸۵۶۰۰۰ ریال می باشد
آمپول ویتامین ث ۵۰۰ م گ/۵ م ل-آسکوربیک اسید – داروسازی کاسپین تامین- تعداد در بسته ۵ع ۲۱۳۷۵۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن کامپاند – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۴۷۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال سفتریاکسون ابرت ۱گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۵۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۷۰۸۵۰۰ ریال می باشد
قرص ال آرژنین ۱۰۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک +ویتامین ث – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول فلاتوژل ۱۸۰م گ – دایمتیکون – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۶۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پنتوپرازول ۴۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس/ ب کمپلکس مخصوص کودکان – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۵۰۲۰۰ ریال می باشد
کپسول ب کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۴۸۳۰۰ ریال می باشد
آمپول مروکسان ۵۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۳۹۲۹۰۰ ریال می باشد
آمپول مروکسان ۱ گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۰۴۰۰ ریال می باشد
کپسول استاژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۵۰ع ۲۷۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کلدژل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۵ م گ زینک/ ب کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۱۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن کامپاند – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۹۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دی ویژل ۵۰۰۰۰ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول خوراکی آلراژل ستیریزین ۱۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۷۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن ۲۰۰ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول دیکلوفناک پتاسیم نرم ۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۲۲۵۰۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک ۴۰ م گ مکمل – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
کپسول زینک پلاس ۱۰ م گ – زینک /ب-کمپلکس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۱۱۱۸۰۰ ریال می باشد
کپسول دانا مولتی پریناتال – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۶۴۶۵۰ ریال می باشد
کپسول دانا مولتی دیلی – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۲۱۰۰ ریال می باشد
کپسول کلسیتریول ۰.۲۵ م گ – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۹۰ع ۱۰۴۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ژلوفن سینوس – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۶۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ ویتامین د- – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
کپسول امگا ۳ پلاس(کودکان)ویتامین های آ،د۳،ای – داروسازی دانا- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۱۷۵۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول متیل پردنیزولون استات – داروسازی کاسپین تامین ۶۰۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید