قیمت آمپول پامیدیا ۹۰ م گ- پامیدرونیت ۱۰م ل – ابوریحان

قیمت آمپول پامیدیا ۹۰ م گ- پامیدرونیت ۱۰م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص مونتکس ۱۰ م گ مونته لوکاست ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۸۹۰۰۰ ریال می باشد
کپسول نکسیتور ۴۰ اس امپرازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۲۸ع ۲۸۲۸۰۰ ریال می باشد
آمپول لیدوکائین ۲% – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۰۵۰۰۰ ریال می باشد
ژل آکنالن – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول سوکسینیل کولین کلراید ۱۰۰م گ/۵ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فکسوفنادین ۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۷۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپالکس ۴م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص زیپکس ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۴۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ونوستات ۱۲۰ م گ-ارلیستات – ابوریحان- تعداد در بسته ۸۴ع ۲۴۱۰۸۰۰ ریال می باشد
آمپول گراتریل ۳م ل/۳ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۳۹۶۵۰۰ ریال می باشد
قرص گراتریل ۱ م گ-گرانیسترون – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۰۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد آنتی هموروئید داخل مقعد ۱۵ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۷۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف آنتی هموروئید – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اتینیل استرادیول ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص اسپیرونولاکتون ۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۶۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول استرادیول والرات ۱۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرادیول والرات ۱ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرادیول والرات ۲ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۷۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرومارین ۰.۶۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص استرومارین ۱.۲۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف استامینوفن بزرگسالان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم واژینال استرومارین ۰.۶۲۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۰۷۷۰۰ ریال می باشد
قرص بتامتازون ۰.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل ۵ م گ کودکان – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد
شیاف بیزاکودیل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص پردنیزولون ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فرتیژست ۵۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۱۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول پامیدیا ۹۰ م گ- پامیدرونیت ۱۰م ل – ابوریحان ۳۵۲۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید