قیمت آمپول کلیندامایسین ۳۰۰م گ/۲م ل – ابوریحان

قیمت آمپول کلیندامایسین ۳۰۰م گ/۲م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۵ع ۲۷۹۵۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص رپیدم ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۳۴۰۰ ریال می باشد
قرص رپیدم۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص لتراکس ۲.۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۴۵۰۰ ریال می باشد
قرص آدوان ۴۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۶۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آدوان۸۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیرابان ۵ م گ – آپیکسابان – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص آپیرابان ۲/۵ م گ – آپیکسابان – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۰۲۰۰۰ ریال می باشد
آدوان ۱۶۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۷۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۰.۵م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۸۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص نیوبت ۲م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص جویدنی مونتکس ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص مونتکس ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۶۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص دیوالدین ۵۰۰ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۴۹۰۰۰ ریال می باشد
قرص رابزول ۲۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۴۰۰ ریال می باشد
پماد مدوپروک ۰.۰۳% -تاکرولیموس ۳۰ گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۱۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص فیناید۱م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۸۶۱۰۰ ریال می باشد
قرص فیناید ۵ م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص اووسیز ۰.۷۵م گ- لوونورژسترل – ابوریحان- تعداد در بسته ۲ع ۶۵۰۰۰ ریال می باشد
آمپول فمولایف ۲۵۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۴۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص دومپریدون ۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۷۴۰۰ ریال می باشد
قرص بی بتا ۵ م گ بیزوپرولول فومارات ۳۰ عددی – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد کلوبتازول ۰.۰۵درصد ۱۵ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۰۰۰ ریال می باشد
کرم کلوواژیسین ۲ درصد واژینال ۴۰ گرم کلیندامایسین/کلوتریمازول – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۳۶۰۰ ریال می باشد
آمپول سوفیجکت – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۳۰۰ ریال می باشد
کپسول ژینکس ۱۰۰ م گ – پرگابالین – ابوریحان- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۲۵۰۰ ریال می باشد
شیاف اپی رکت ۱۰ م گ-مورفین سولفات۱۰م گ – ابوریحان- تعداد در بسته ۱۰ع ۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم لیکادین پی ۳۰ گرم – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۴۰۰۰ ریال می باشد
پوویدون آیداین ابوریحان محلول موضعی ۱۰%_۶۰ م ل – ابوریحان- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت آمپول کلیندامایسین ۳۰۰م گ/۲م ل – ابوریحان ۲۷۹۵۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید