قیمت ایزوترت هگزال کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – بهستان دارو

قیمت ایزوترت هگزال کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص جوشان ای سی سی لانگ ۶۰۰ م گ-استیل سیستئین – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۵۰۰۰۰ ریال می باشد
کپسول کرون ۲۵۰۰۰ – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آمپول رمی کید جانسون ۱۰۰م گ -اینفلیکسی مب – بهستان دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۶۷۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق زولادکس ۳.۶ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۹۶۰۰۰ ریال می باشد
سرنگ آماده تزریق زولادکس ال آ ۱۰.۸م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۲۱۱۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوبل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص رنولا ۸۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۸۰ع ۵۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی سرتاید ۱۲۵/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۶۷۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی سرتاید ۲۵۰/۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری استنشاقی فلیکسوتاید ۱۲۵ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۲۴۲۰۰ ریال می باشد
فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۲۵۰ م ک گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۲۳۵۰۰ ریال می باشد
فلیکسوتاید اسپری استنشاقی ۵۰ م ک گ- فلوتیکازون – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۴۱۳۰۰ ریال می باشد
سرتاید اسپری استنشاقی۵۰/۲۵ م ک گ- فلوتیکازون/سالم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۹۱۰۰ ریال می باشد
سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۲۵۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۶۱۷۰۰۰ ریال می باشد
سرتاید دیسکوس اسپری استنشاقی ۵۰۰/۵۰ م ک گ- فلوتیکا – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۸۸۰۰۰ ریال می باشد
توژئو پن ۳۰۰واحد/م ل-انسولین گلارژین ۱.۵م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳ع ۱۳۷۲۵۰۰ ریال می باشد
لوبل ویال ۵۰۰ م گ/۵ م ل – لوتیراستام – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۲۷۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص دائونیل ۵ م گ – گلی بنگلامید – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص برادیکس ۵ م گ – ایوابرادین – کوبل دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۵۹۹۲۰۰ ریال می باشد
آنورو پودر استنشاقی ۳۰ دوزی – ویلانترول یومکلیدینیوم – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۲۳۰۰۰ ریال می باشد
شربت لوبل ۱۰۰ م گ/م ل -لوتیراستام – بطری PET – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل ۱۰۰۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۰۰۰۰ ریال می باشد
شربت اپی لیم – سدیم والپروات ۳۰۰ م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۷۱۸۰۰۰ ریال می باشد
آمپول تایمو – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۹۹۴۰۰۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل۲۵۰ م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۹۰۴۰۰ ریال می باشد
قرص لوبل ۵۰۰م گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۹۸۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص تل فست ۳۰ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۱۸۷۵۰۰ ریال می باشد
آمپول دوتارم ۱۵ م ل – کوبل دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۴۴۰۰۰ ریال می باشد
آمپول اپوتل ۱ گ – کوبل دارو- تعداد در بسته ۳ع ۲۸۵۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ایزوترت هگزال کپسول ۲۰ م گ – ایزوترتینوئین – بهستان دارو ۲۵۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید