قیمت رزاسکالپ محلول تونیک (جلوگیری از ریزش مو و ابرو)۶۰م.ل – داروسازی ایران داروک

قیمت رزاسکالپ محلول تونیک (جلوگیری از ریزش مو و ابرو)۶۰م.ل – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱ع ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
جینسا فورت قرص گیاهی جینسینگ – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۶۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
آووجوینت کپسول ۳۰۰م گ عصاره آووکادو و سویا – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۱۵ع ۵۱۰۰۰۰ ریال می باشد
تیمکس پلاس با طعم عسل-قرص مکیدنی – داروسازی ایران داروک- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۵۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوفزول – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۰۹۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوفن ۰.۲۵% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۳۴۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی اکسی نوز ۰.۰۵% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۰۷۰۰ ریال می باشد
قرص رهاکین۲۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۳۳۰۰۰۰ ریال می باشد
قطره چشمی سولفاستامید ۱۰% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۵۰۰ ریال می باشد
قرص اسید فولیک ۱ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۱۴۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص سنتوم – داروسازی رها- تعداد در بسته ۶۰ع ۵۲۳۲۰۰ ریال می باشد
پماد رهامین ۳۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۲۸۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی مولینوز ۲۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۹۸۵۰۰ ریال می باشد
قطره رابت – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۴۹۸۷۰ ریال می باشد
قطره چشمی نفازولین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۵۲۷۰۰ ریال می باشد
خمیر دهانی تریادنت – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۵۳۲۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوفن – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۷۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی بکلام – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۲۴۷۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی فلازون ۰.۰۵% – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۳۸۹۰۰۰ ریال می باشد
شربت راسیپ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۹۴۷۰۰ ریال می باشد
کپسول مفنامیک اسید ۲۵۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۵۰۷۰۰۰ ریال می باشد
کرم دیپروکل – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۸۰۵۰۰ ریال می باشد
کپسول ویرالس ۱۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۲۹۰۰۰۰ ریال می باشد
پماد پی آ د ۳۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۹۰۰۰۰ ریال می باشد
تگاتارد قرص ۲۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۶۵۲۰۰۰ ریال می باشد
قرص تگاتارد ۴۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱۰۰ع ۸۷۰۰۰۰ ریال می باشد
ژل موضعی ایبوپروفن ۵% -۵۰ گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۲۰۰۰۰ ریال می باشد
اسپری بینی دکوسالین – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۴۰۰۰۰ ریال می باشد
کرم درموپان – داروسازی رها- تعداد در بسته ۱ع ۱۱۵۰۰۰ ریال می باشد
قرص رهاکین ۵۰۰ م گ – داروسازی رها- تعداد در بسته ۳۰ع ۲۶۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت رزاسکالپ محلول تونیک (جلوگیری از ریزش مو و ابرو)۶۰م.ل – داروسازی ایران داروک ۳۵۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید