قیمت ساشه سوپراکل ۲۰۰ (با طعم لیمو) ۲۵۰ م.گ ۲۰۰واحد – کلسیم+د ۳ – آبادارو طب

قیمت ساشه سوپراکل ۲۰۰ (با طعم لیمو) ۲۵۰ م.گ ۲۰۰واحد – کلسیم+د ۳ – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۴۱۵۷۴ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قرص دینو – مکمل سیستم عصبی – آبادارو طب- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۱۰۸۶۴ ریال می باشد
کپسول ب کمپلکس – ویواتیون – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۹۲۰۰۳۵ ریال می باشد
شربت اوستی کپ۲۰۰م ل ویواتیون (ویواکیدز) طعم پرتغالی – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۴۹۰۰۰/۴۳ ریال می باشد
کپسول منوهالت پلاس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۶۹۰۰۷۹ ریال می باشد
کپسول فروسیس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۵۴۲۸۰ ریال می باشد
کپسول فروسیس (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۵۰۰۰۵۸ ریال می باشد
کپسول وومیناویت+۵۰ مکمل خانمها – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۲۱۸۶۲۰ ریال می باشد
)کپسول فولیک اسید +ید(ویواتیون پلت – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۶۴۷۹۹۹/۵۵ ریال می باشد
ساشه لیپوزومال فروسیس(ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۱۵ع ۸۶۹۹۹۹/۸۵ ریال می باشد
کپسول ویتامین ایی ۴۰۰واحد (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۴۸۰۰۰۳/۳ ریال می باشد
)کپسول ویتامین د۳-۱۰۰۰واحد (ویواتیون – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۶۴۹۹۹/۵۸ ریال می باشد
قرص اوستی کپ (ویواتیون) – فاریاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۸۰۰۰۲۶ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث- های هلث۵۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۱۴۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث – های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان منیزیم های هلث ۲۵۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۲۵۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم منیزیم زینک های هلث – با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۹۰۴۰ ریال می باشد
قرص جوشان اوریکس های هلث پرتقالی او آر اس – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۲ع ۱۹۶۲۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان مولتی ویتامین های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۸۸۶۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان زینک پلاس +ویتامین ث های هلث با طعم انبه – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۴۳۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان های هلث ال کارنیتین ۵۰۰ م گ – مکمل – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۱۴۱۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث ۱۰۰۰م گ -های هلث-با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان کلسیم فورت های هلث با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۲۹۴۳۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث -های هلث ۲۰۰۰ م گ – با طعم پرتقال – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۲۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان ویتامین ث های هلث ۱۰۰۰ م گ با طعم لیمو – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۵۰۱۴۰۰ ریال می باشد
امگا ۳ های هلث ۱۰۰۰ م گ – قوطی – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۹۲۶۵۰۰ ریال می باشد
کپسول روغن گل مغربی۱۰۰۰ م گ -های ایپو های هلث – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۷۲۲۵۰ ریال می باشد
قرص جوشان های درینک انرژی زا با طعم کولا – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۴۸۸۰۰ ریال می باشد
قرص جوشان لانگ تیل۶۰۰ م گ – استیل سیستئین – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۲۰ع ۲۷۴۰۰۰ ریال می باشد
کپسول ویتامین ای ۴۰۰ واحد – ویتامین ای – دارو سلامت فارمد- تعداد در بسته ۵۰ع ۶۵۴۰۰۰ ریال می باشد
قیمت ساشه سوپراکل ۲۰۰ (با طعم لیمو) ۲۵۰ م.گ ۲۰۰واحد – کلسیم+د ۳ – آبادارو طب ۶۴۱۵۷۴ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید