قیمت ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو

قیمت ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱۰ع ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد
قیمت دارو برخی دیگر از قیمت داروها
قطره کپتوسیدر ۳۰ م ل- آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۱۳۲۹۸۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۱۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۵۵۱۰۰۰ ریال می باشد
فاستر اینهالر ۲۰۰/۶ بکلومتازون/فورمترول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۸۸۱۶۰۰ ریال می باشد
کپسول کپتوسیدر آهن -گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۰ع ۱۴۲۱۰۰۰/۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم موز ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم وانیل ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم شکلات ساشه ۹۰ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
کلشیک با طعم توت فرنگی ساشه ۸۷ گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۷ع ۱۱۹۹۹۹۹/۵۳ ریال می باشد
ویال برامیتوب استنشاقی ۳۰۰م گ/۴م ل- توبرامایسین – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵۶ع ۲۵۴۸۰۰۰۰ ریال می باشد
امولسیون تزریقی اسموف لیپید۲۰% – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۵۹۰۰۰ ریال می باشد
آمپول پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۵ع ۵۳۰۰۰۰ ریال می باشد
ویال پروپوون فرزینوس ۲% -۵۰ م ل-پروپوفول – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۱ع ۴۲۵۰۰۰ ریال می باشد
ویال تیوپنتال پن فارما ۱ گ-تپوپنتال – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۲۵ع ۳۱۰۷۵۰۰ ریال می باشد
قرص آقایان انرژکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۰۳۳۰۰۰ ریال می باشد
قرص ویتاکال فورت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۱۹۴۰۰ ریال می باشد
قرص پین لیز – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
کپسول جینک اکتیو – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۴۱۲۰۰ ریال می باشد
کپسول کاماسوترا – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۷۸۴۸۰۰ ریال می باشد
قرص فرورال آهن و فولیک – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۳۵۹۷۰۰ ریال می باشد
قرص برنینگ فت – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۷۴۴۰۰۰ ریال می باشد
قرص پروستیکا – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص هلسی لیور – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۵۲۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص ارومکس – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۴۱۷۰۰۰ ریال می باشد
قرص دایجستیو اید – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۴۷۹۶۰۰۰ ریال می باشد
قرص پرگنالایف مولتی ویتامین مینرال بارداری – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۹۱۵۶۰۰ ریال می باشد
قرص ماکسیکر ایکس – روی / ویتامین ث – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۵۲۶۴۷۰ ریال می باشد
قرص کوآنزیم کیوتن ۱۰۰ م گ – گلدن لایف – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۳۰ع ۱۰۴۶۴۰۰ ریال می باشد
قرص ایکس اید تقویت جنسی – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۸۶۱۱۰۰۰ ریال می باشد
قرص کوانزیم کیوتن ۳۰ م گ – درمان یاب دارو- تعداد در بسته ۶۰ع ۱۴۳۸۸۰۰ ریال می باشد
قیمت ساشه فلوسیپ کلد و کاف (شب) -استامینوفن/فنیل افرین – درمان یاب دارو ۳۸۰۰۰۰ ریال می باشد

دیدگاهتان را بنویسید